Fryslân 1811

Tresoar stond in 2011 stil bij een aantal gebeurtenissen die in 1811 hebben plaats gevonden maar om uiteenlopende redenen van invloed zijn geweest op maatschappelijke ontwikkelingen in de tweehonderd jaar die daarop volgden. 


 

Friezendag 18-11 (18 november)

Op deze site heb je de afgelopen periode onderzoek kunnen doen naar de link die jij en je voorouders hebben met Friezen uit 1811. We hopen natuurlijk dat je veel plezier hebt beleefd aan onze Genealogiepuzzel en interessante informatie bent tegengekomen.

Op vrijdag 18 november 2011 (18-11) vond in Tresoar de Friezendag plaats. Deze dag stond in het teken van 200 jaar Burgerlijke Stand en iedereen die meegedaan had aan de puzzen was van harte uitgenodigd om langs te komen. Zij konden op deze vrijdag kiezen tussen een aantal lezingen van onze collega’s en/of een rondleiding door ons gebouw.

Het volledige programma van de dag vind je in de agenda.

(Het is overigens nog steeds mogelijk om bij te dragen aan de genealogiepuzzel en jouw informatie te koppelen aan een voorouder uit 1811.)Wat hebben Foekje Dillema, Pieter Jelles Troelstra en Doutzen Kroes gemeen?

Tresoar heeft alle in 1811 bij de Burgerlijke Stand aangegeven inwoners van Friesland verzameld op de website www.fryslan1811.nl. Doutzen Kroes, Pieter Jelles Troelstra en Foekje Dillema zijn allen nazaat van een in 1811 geboren Fries.

Genealogie is aan verandering onderhevig. Genealogen van weleer kwamen naar het archief om hun stamboom uit te zoeken. Door de digitalisering zijn veel genealogische gegevens beschikbaar gekomen via het internet, waardoor genealogen-van-nu niet meer fysiek bij Tresoar hoeven komen. We weten dat onze genealogische databases op de website van Tresoar, maar ook op www.allefriezen.nl enorm veel worden geraadpleegd en juist voor de computergenealoog hebben we deze 'genealogie-puzzel' gemaakt.

Wat is de bedoeling?

Op de website Fryslân1811 kunt u uw eigen stamboomgegevens koppelen aan een geboorteakte uit 1811. Het gaat erom dat er 'teruggepuzzeld' wordt tot die voorouder die in het eerste jaar van de Burgerlijke Stand is ingeschreven. Op de site kunnen naast de 'harde genealogische feiten' bijzondere verhalen of reacties van andere genealogen geplaatst worden. Een aantal bekende Friezen is door Tresoar al uitgezocht. Bent u misschien familie?

Kies in het menu voor "Geboren in 1811".


 

Familienamen
Iedere week verscheen er in samenwerking met Tresoar in de Leeuwarder Courant een artikel over een familienaam in Friesland. Deze artikelen worden vervolgens gepubliceerd op deze site.
Op zaterdag 1 oktober 2011 werd er op de Genealogische Contactdag ruimschoots aandacht besteed aan de invoering van familienamen in 1811.

Lees hier meer

Burgerlijke Stand
Hoewel in de Zuidelijke Nederlanden (Vlaanderen, Brabant en delen van Limburg) al voor 1800 was begonnen met het aanleggen van burgerlijke standregisters werd dit voor het gehele land verplicht in 1811. De feitelijke invoering verschilde van gemeente tot gemeente maar het gros hield zich toch keurig aan een invoering in de loop van 1811. In Friesland zijn er ook gemeenten waarvan de registers pas in 1812 beginnen.

- Bekijk hier bijzondere akten

- De Friese familienamen voor, in en na 1811

Educatie
Voor het onderwijs komt Tresoar in de loop van het jaar met enkele concrete voorstellen.

Lees hier meer

Studiedag
Op de laatste dag van december in het jaar 1811 vond de formele sluiting plaats van de Franeker Universiteit. Om dit feit te herdenken organiseert Tresoar i.s.m. de Universiteit Groningen een studiedag.

Lees hier meer

Studium Generale
Een lezingenserie over twee eeuwen Franse invloed in de lage landen. Een drietal deskundige sprekers waren uitgenodigd om te vertellen over deze periode en de gevolgen ervan voor Fryslân.

Lees hier meer


Places of memory
Zowel landschappelijk als monumentaal zijn er nog veel plekken die op herkenbare wijze herinneren aan de Franse Tijd. Maar beseffen we nog wel dat die plekken iets te maken hebben met de Franse Tijd. Wij nemen u mee op reis naar de Franse Tijd.

Lees hier meer

Friesland zoals het was
In deze selectie van nieuwsberichten krijgt u een bont overzicht van gebeurtenissen uit 1811 in de provincie Friesland.

Lees hier meer


Dienstplicht
In de 16e, 17e en 18e eeuw bevocht De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zijn zelfstandigheid met behulp van huursoldaten uit het buitenland. Alleen in uiterste nood werden ‘weerbare mannen’ opgeroepen om hun woonplaats of regio te beschermen. Militaire dienstplicht zoals wij dat kennen uit de 20ste eeuw bestond niet. Daar kwam een einde aan toen het Koninkrijk Holland werd ingelijfd bij het Franse Keizerrijk en te maken kreeg met de Franse wetgeving. Welke gevolgen dit heeft gehad voor de Friese bevolking kunt u lezen in het artikel ‘Friezen in het leger van Napoleon’. Ook de website van Tresoar biedt veel informatie.

Friezen in het leger van Napoleon
Vechten voor de keizer. Mantgumers in het leger van Napoleon
Militairen in Friesland vóór, onder en na Napoleon 1795-1815
Database Friese militairen 1795-1815


Tentoonstellingen
Tresoar organiseerde in 2011 i.s.m. Museum Martena een tweetal tentoonstellingen. Museum Martena te Franeker presenteerde een overzicht van alle bestaande professorenportretten van de Franeker Academie. Tresoar kwam met een reconstructie van de Franeker Bibliotheek uit 1601.

Activiteiten

Oud Nieuws

30 december 1811
De gezamentlyke BROUWERS binnen Harlingen, adverteeren aan hunne geëerde Begunstigers , dat zy voornemens zyn, met 1 January 1812, provisioneel de BIEREN TE DEBITEEREN ALS VOLGT: De Ton ƒ 5-:-: op ƒ 7-:-:, de ƒ 10-:-: op ƒ 15-:-: op ƒ 20-:-: En de ton op ƒ 25-:-: de meerdere en mindere quantiteiten, ieder in zyne zoort naar advenant, veroorzaakt door de nieuw bezwaarde Ryksbelastingen op deze Afaire, dat tydstip integaan.